Комплексни мерки за осигуряване на качеството гарантират постоянно високото качество на лекарствените продукти “Бионорика”. Колкото повече “Бионорика” може да стандартизира даден процес, толкова по-успешно се повтаря и качеството на резултатите. Изборът на семената, определянето на местата за отглеждане на растенията, аспекти като наторяване и борба с вредителите, както и общите условия за засаждане и събиране на растенията и тяхната по-нататъшна преработка в лекарствен продукт, подлежат на строг контрол. Нещо повече, всяка партида, която е събрана, е документирана чрез подробната й история, преди да бъде допълнително преработена в лекарствен продукт на “Бионорика”. Освен това, при процесите на отглеждане, събиране и след събиране на растенията се спазват стандартите на GACP (Добри практики в земеделието и събирането – Good Agricultural and Collection Practices).

Всичко започва от семената

Нашата работа започва много преди култивирането

Нашата работа започва много преди култивирането. Преди да може да се култивира висококачествено лекарствено растение, трябва да се намери сорт с подходящ модел на съставките, което е сложен и дълъг процес. За тази цел култури от естествено срещащи се лечебни растения се засаждат и се преценяват от гледна точка на тяхната медицинска годност. След като се установи, че растението има подходящи съставки, неговият профил се защитава, т.е. неговите генетични характеристики се документират. Семената за култивиране се извличат от тях. Уникалните семена, често разработвани в продължение на много години, които се използват от “Бионорика”за отглеждане на лечебни растения , не са генетично модифицирани. 

Дори когато екстрактите показват висока фармакологична ефикасност, едно растение не е еднакво със следващото. Преди растението да бъде включено в по-нататъшна преработка в лекарствени продукти на “Бионорика”, трябва да бъде сигурно, че то отговаря на много специфични критерии и е преминало през много предварително установени процеси.

Медицинските растения се развиват най-добре в естествения им хабитат

Ние отглеждаме растенията на естественото им местоположение винаги, когато това е възможно. В този процес “Бионорика” не влиза в конкуренция с традиционното земеделие, а предлага на местните фермери дългосрочни партньорства. Това означава, че създаваме работни места в региони с малка инфраструктура. Като правило изборът на мястото, отглеждането на разсад и растителната защита са съобразени с индивидуалните изисквания към растенията и се прилагат по възможно най-екологичен начин. Договори се сключват само с тези фермери, които се придържат стриктно към насоките на “Бионорика” и са придобили екологичен сертификат.

При самото отглеждане се използва най-съвременната технология. Например, напояването и торенето са точно съобразени със съответните почвени и метеорологични условия. Факторите, които засягат култивираните растения, трябва да се поддържат постоянни и всяка фаза на култивиране на лечебното растение, която е свързана с качеството, трябва да бъде подробно документирана – от засаждането на семената, през отглеждане и събиране до последващо проверяване, сортиране и преработване. В допълнение, ботаническата идентичност на растителния материал, който се отглежда, се записва и документира по такъв начин, че винаги да може да се проследи. Всяко растение получава възможно най-добри условия за отглеждане. Например, ехинацеята се отглежда в Майорка.

Високо качество благодарение на патентовани методи за последващо обработване

Bionorica SE

Вниманието, което “Бионорика” отделя при разработването на собствени семена и контролираното отглеждане на медицински растения се разпростира и върху събирането и обработването им. Ние отговаряме на високото качество на нашите суровини и по време на тяхната по-нататъшна обработка, като използваме най-съвременните процеси и техники. Например, разработихме специфичен метод за вакуумно сушене, който запазва високото съдържание на етерични масла и флавоноиди в екстракта. Това означава, че сложните естествени съединения в растенията се запазват във всички етапи на производството, което им позволява да развият пълната си ефикасност в лекарствения продукт. Тези методи са патентовани.

Уважение към природата

Природата е най-важният ни източник на суровини. Поради това е разбираемо, че се отнасяме с нея с най-голямо уважение във всеки един смисъл. Устойчивите методи за обработка, като метода за енергоспестяване за концентриране на течни екстракти, разработен от “Бионорика”, както и екологични разтворители като етанол, гарантират отговорно управление на природните ресурси.